Simppulan vesijohtojen aluesaneeraus

Asioita mietittiin koko ajan toteuttamisen näkökulmasta, esimerkiksi huomioitiin valitun menetelmän tarvitsemat työtilat.

työiohmisiä seisoo ison kuusen edessä

Lähtötilanne

Simppulan alue Oulussa oli suunnittelukohteena vaativa, jossa suunnittelu tuli tehdä tavanomaista pakkosujutuskohdetta yksityiskohtaisemmin. Sujutettavat johto-osat sijoittuvat monissa kohdin kiinteistöjen piha-alueille, joten iso osa työstä tullaan tekemään ihmisten pihoilla. Esimerkiksi kaivantojen sijoitus oli suunniteltava tässä kohteessa erityisen huolellisesti, jotta pystyttiin minimoimaan ennakoimattomien haittojen aiheutuminen kiinteistöille.

Tavoitteet

Tavoitteena oli laatia selkeä suunnitelma, jossa esitetyt ratkaisut ovat järkeviä ja kustannustehokkaita.
Asioita mietittiin koko ajan toteuttamisen näkökulmasta, esimerkiksi huomioitiin valitun menetelmän tarvitsemat työtilat.
Riskit kartoitettiin etukäteen ja tällä pyritään vaikuttamaan sekä toteutuvaan aikatauluun että kustannuksiin.

Mitä teimme?

Gidon Infra laati rakennussuunnitelman ja hankinta-asiakirjat hankkeelle, joka toteutetaan pääosin pakko- ja pitkäsujuttamalla. Saneerattavan vesijohtoverkoston kokonaispituus on noin 3 km ja koko pääosin DN100-150. Suunnittelussa oli tavoitteena mahdollisimman sujuva ja häiriötön saneerauksen toteutus. Työssä kiinnitettiin erityistä huomiota eri menetelmien vaatimiin työtiloihin ja niiden vaikutukseen kiinteistöillä.

Suunnittelutyön aikana tehtiin useita maastokäyntejä kohteeseen. Maastokäynneillä tunnistettiin mahdolliset riskikohteet ja dokumentoitiin alue valokuvin ja muistiinpanoin. Alueen tuntevan putkimestarin mukana olo oli tärkeää. Tarkat tiedot alueesta olivat suureksi hyödyksi, kun kaivantojen paikat määriteltiin mahdollisimman vähän häiriötä aiheuttaviksi.

Lopputulokset

Projektilla oli realistinen aikataulu ja se eteni sujuvasti. Suunnitelmissa huomioitiin alueen erityispiirteet.
Gidon Infra teki kattavan tarjouspyyntöaineiston, jonka perusteella saatiin hyviä, budjettiraamissa pysyneitä tarjouksia.
Viestinnässä onnistuttiin ja asiat saatiin sovittua hyvässä hengessä alueen asukkaiden kanssa.

Työt alueella alkoivat toukokuussa 2024.

Projektilla oli realistinen aikataulu ja se eteni sujuvasti. Suunnitelmissa huomioitiin alueen erityispiirteet.